วันอาทิตย์, 02 กรกฎาคม 2560 22:32

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก Featured

จังหวัดนครนายกได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนจะได้รับจากการท่องเที่ยวนครนายกตามรอยเสด็จของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสัมผัสถึงความทุ่มเทที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงษ์ทุกพระองค์ทรงมีต่อชาวจังหวัดนครนายก ดังนั้นจึงควรสร้างกลยุทธิ์ให้ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด ปรับช่องทางการตลาดการท่องเที่ยว สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวสู่คนไทยและคนต่างชาติ ทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสมดุล ความเป็นสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยเสด็จของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในจังหวัดนครนายก จะเป็นการส่งเสริมช่องทางการท่องเที่ยวแนวใหม่ แต่ในการดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์หลายๆช่องทาง จึงเห็นควรจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก เพื่อปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

 

© 2017 www.tournakhonnayok.com
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก

Design & Develop By : EZY NOW   Since  jul,6 2017