วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560 16:21

นครนายก จัดงาน ” คาร์แรลลี่ ตามรอยพ่อเสด็จ ”


นายคมทัตต์ ตันติยมาศ ปลัดจังหวัดนครนายกเปิดเผยว่า ภายใต้โครงการมหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาดินแดนมรดกธรรมชาติโลก การจัดงาน “คาร์แรลลี่ ตามรอยเสด็จในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรชาวนครนายกโดยการรวบรวมเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายกเพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ด้านศาสนา การพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำในระบบชลประธาน รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง นำมาจัดทำแผนที่เส้นทางตามรอยเสด็จ กิจกรรม ” คาร์แรลลี่ ตามรอยเสด็จ จังหวัดนครนายก ” ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ซึ่งเส้นทางการแข่งขันเป็นเส้นทางที่จังงหวัดนครนายกได้เชื่อมโยงสถานที่ ที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน

โดยเริ่มจุด Start ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายกไปยังจุดที่ 2 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ – วัดวังกระโจม – วัดนักบุญเปาโล – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า- อ่างเก็บน้ำคลองโบสถ์- วัดป่าศรีถาวรนิมิต – อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด – และจุด Finish สิ้นสุดที่เขื่อนขุนด่านปราการชล บริเวณลานดาว ณ จุดที่พระองค์ท่านได้มาวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2544 ซึ่งสถานที่ต่างๆที่กำหนดการแข่งขัน” คาร์แรลลี่ ตามรอยเสด็จ จังหวัดนครนายก ” นั้นเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครนายกและนักท่องเที่ยวได้รับรู้เส้นทางและเรื่องราว การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายกให้เป็นที่รับรู้แก่คนไทยทั้งประเทศ ทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกสร้างโอกาสและกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ชุมชนต่อไป …

 

© 2017 www.tournakhonnayok.com
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก

Design & Develop By : EZY NOW   Since  jul,6 2017