พระบรมราชานุสรณ์ ครั้งเสร็จฯ นครนายก

พิมพ์

 

จังหวัดนครนายก ขอน้อมเกล้าขอน้อมกระหม่อม รำลึกในมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชดำเนินจังหวัดนครนายก เพื่อทรงงานเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ  การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขานครนายก การแก้ปัญหาภัยแล้ง ดินเปรี้ยว ตลอดจนทรง บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การศาสนา และ เยี่ยมราษฎร นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ถึง ๒๕๔๔ รวมจำนวน ๑๒ ครั้ง นอกจากนี้ได้มีพระราชหฤทัยเป็นห่วงใยชาวนครนายกเป็นอันมากจาก พระราชปรารถในโอกาสต่างๆ และกระแสพระราชดำรัสในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๖ ข้อมูลโดยสังเขปปรากฏดังนี้

 

บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาวนครนายก ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ถึง ๒๕๔๒